SKETCH

แนะนำคำสั่งในหมวด Sketch เพื่อใช้วาดรูปตามที่ต้องก่อนจะสร้างเป็นชิ้นงาน 3 มิติ โดยเริ่มตั้งแต่ Line, Rectangle, Circle ไปจนถึงการ Move, Mirror, และ Stretch ครับ

สอนการใช้คำสั่ง Line, Point และ FreeSketch

สร้างเส้นตรง และ จุด

สอนการใช้คำสั่ง Rectangle และ Polygon

สร้างสี่เหลี่ยมและรูปหลายเหลี่ยม

สอนการใช้คำสั่ง Circle และ Ellipse

สร้างวงกลม และ วงรี

สอนการใช้คำสั่ง Arc

สร้างส่วนโค้งแบบต่างๆ

สอนการใช้คำสั่ง Curve

สร้างเส้นโค้งแบบต่อเนื่อง

สอนการใช้คำสั่ง Fillet และ Chamfer

ลบมุมของรูปเหลี่ยมทั้งแบบรัศมี และ มุมตัดเฉือน

สอนการใช้งานคำสั่ง Split และ Extend to Next

แบ่งเส้น และ ยืดเส้น Sketch

สอนการใช้งานคำสั่ง Trim

ลบส่วนของเส้นรวมถึงลบเส้นก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้

สอนการใช้งานคำสั่ง Trim Corner

ตัดเส้นที่เกินตรงมุมหรือเส้นที่ยังไม่ปิดมุม ด้วย Trim Corner

สอนการใช้งานคำสั่ง Offset และ Symmetric Offset

อ๊อฟเซ็ทเส้นแบบต่อเนื่อง หรือทีละเส้นได้

สอนการใช้งานคำสั่ง Move และ Rotate

เคลื่อนย้าย และ หมุน Sketch

สอนการใช้งานคำสั่ง Mirror, Scale และ Stretch

สร้างภาพสะท้อน ย่อขยาย และ ยืด Sketch

Powered by MakeWebEasy.com